ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Нідзієва Вероніка Анатоліівна
Гімназія №117 імені Лесі Українки, м. Київ

Формування організаційної культури – один із пріоритетних напрямків роботи сучасних організацій, ресурс удосконалення їх діяльності, засіб формування ідеології та створення позитивного іміджу. У ринкових умовах для кожної установи принциповим стає питання управління організаційними культурами різних типів, діяльністю працівників з метою підвищення організаційної ефективності через цілеспрямований вплив на цінності, філософію, способи, норми і правила діяльності. Питання управління організаційною культурою поки що залишається поза увагою більшості керівників ЗНЗ. Це зумовлено, у першу чергу, орієнтацією керівників на управління навчально-виховним процесом та недостатністю висвітлення концептуальних підходів до розуміння ролі організаційної культури в діяльності школи. З іншого боку, до цього часу відсутні методики діагностики, формування й розвитку організаційної культури школи, так як більшість методик, які використовуються сьогодні в установах різного типу і сфери діяльності, були розроблені для економічної сфери. Наша гімназія в рамках Всеукраїнського експериментального дослідження «Формування організаційної культури педагогічного колективу» розробляє методику управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу, використовуючи при цьому сучасний управлінський інструментарій в підходах до формування механізмів впливу на ключові елементи організаційної культури задля впровадження випрацюваної у результаті даного дослідження трансформаційної організаційної моделі.

Як показує досвід, позитивна роль в організаційному розвитку та формуванні організаційної культури ЗНЗ належить корпоративному кодексу. Корпоративний кодекс є тим універсальним інструментом управління організаційною культурою, який може бути використаним для спрямування зусиль всіх працівників на реалізацію стратегії, руху до поєднання особистісних та організаційних цінностей, усвідомлення свого навчального закладу як цілісної й неповторної установи через сприйняття та прийняття його норм і цінностей. Розробляти корпоративний кодекс можна на будь-якому етапі життя навчального закладу незалежно від кількості працівників. Корпоративні кодекси стали невід’ємною частиною ідеології багатьох ВНЗ. Заслуговує на увагу зміст та механізми впровадження Корпоративного кодексу Київського університету імені Б.Грінченка, Кодексу професійної етики та організаційної культури Харківського національного економічного університету. У ЗНЗ корпоративні кодекси практично відсутні.
Корпоративний кодекс «народжується» у навчальному закладі, закріплюючи прийняті способи діяльності та взаємодії, організаційні цінності та норми, що їх підтримують, спираючись на загальнолюдські цінності як основу людського буття. Найважливіший етап – визначення місії ЗНЗ, головного послання у зовнішнє середовище про те, до чого прагне школа у своїй діяльності як цілісна установа, навколо яких головних цінностей гуртується педагогічний колектив. Чітко й лаконічно сформульовати місію так, щоб вона була привабливою, досяжною та зрозумілою для учнів та батьків, вчителів, громади, керівництва, не так вже й легко. Керівник ЗНЗ може запропонувати проект тексту і покласти початок дискусії з цього питання у педагогічному колективі. Для цього треба знайти вагомі аргументи, щирі слова, продемонструвати власну позицію щодо необхідності прийняття місії з тим, щоб стала можливою відверта й конструктивна розмова, обговорення, а у підсумку – такий важливий результат як прийняття місії. Місія – це обрій, якого педагогічний колектив має досягти, прикладаючи спільні зусилля, діючи узгоджено, дотримуючись загального порядку, уникаючи невизначеностей, приймаючи заборони і обмеження. Рухатися до омріяного горизонту можна різними шляхами, тому вкрай важливо знайти свій власний шлях, спираючись на сильні сторони свого навчального закладу, його можливості та наявні ресурси. Розробка цілей і стратегічних завдань – важливий етап діяльності ЗНЗ, під час якого формуються організаційні цінності – основа організаційної культури. Досягти проголошеного місією результату можливо, якщо управляти процесами, тенденціями, ситуаціями, розвитком школи; прикладати зусилля згідно спільно прийнятої стратегії; дотримуватися принципів професійної етики, прийнятих корпоративним кодексом правил і норм діяльності. Все це можливо за умови, коли особистісні цілі вчителя поєднуються з цілями школи, організаційні цінності не суперечать особистісним цінностям, немає конфлікту інтересів, забезпечено особистісний розвиток, налагоджені ефективні горизонтальні та вертикальні комунікації, партнерство.

Звичайно, прийняття корпоративного кодексу ЗНЗ не означає, що одразу будуть розв’язані всі проблемні питання, працівники того ж дня почнуть думати і діяти відповідно до прийнятих положень; потрібен час для того, щоб навчитися жити за кодексом, щоб нормою стали цінності та внутрішні переконання, а не інструкції, щоб неприпустимим стали свавілля та зневага до учнів або колег. Але це важливий крок на шляху розвитку організаційної культури ЗНЗ, впровадження інновацій, розвитку навчального закладу, збереження й оновлення його традицій, досягнення місії.

Ціннісно-орієнтована позиція і діяльність вчителів, сильна організаційна культура педагогічного колективу буде позитивно впливати на особистісний розвиток учнів, виховання громадянина, патріота своєї держави, формувати культуру шкільного життя підлітків, норми поведінки, нетерпимість до асоціальних дій та їх засудження. Норми культури учнів часто не збігаються з нормами культури дорослих, бо сама культура учнів може бути неоднорідною, динамічною, складатися з багатьох субкультур, а іноді й контркультур. У школі відбуваються складні й неоднозначні процеси взаємного проникнення, впливу, збагачення, боротьби організаційної культури дорослих і культури учнів, які разом створюють культуру школи. Культура школи найбільш втілюється і виражається у символах – звичаях, ритуалах, традиціях, героях, історіях з життя вчителів чи учнів, гуморі, іграх. На думку Т.Серджіованні, з того, хто стає героєм серед вчителів та учнів, можна зробити важливий висновок про те, які цінності дійсно панують у школі. Створення ефективної школи, яка має яскраву індивідуальність і спільні цінності, прагне до виконання своєї місії можливе лише в результаті управління цілеспрямованим розвитком її організаційної культури, що і дозволяє практично забезпечувати процеси позитивної взаємодії між усіма учасниками освітньо-виховного процесу ЗНЗ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *